Spośród jakich rodzajów kredytów może wybierać obecnie przedsiębiorca?

Spośród jakich rodzajów kredytów może wybierać obecnie przedsiębiorca?

Zarówno początkujący jak i kontynuujący już swoją działalność przedsiębiorca bardzo często potrzebuje dodatkowego zastrzyku gotówki w postaci kredytu. Każdy przedsiębiorca powinien orientować się, z jakich rodzajów kredytów może obecnie skorzystać.

Co zatem może znaleźć dziś przedsiębiorca w kredytowej ofercie banków? Pierwszym kryterium podziału tego rodzaju kredytów jest okres kredytowania. Na podstawie tego kryterium wyróżnia się:

  • kredyty krótkoterminowe, których spłata następuje do roku czasu od momentu zaciągnięcie zadłużenie;
  • kredyty średnioterminowe, których spłata następuje od roku do 3 lat czasu od momentu zaciągnięcie zadłużenia;
  • kredyty długoterminowe, których spłata następuje dopiero po upływie 3 lat od momentu zaciągnięcia zadłużenia.

Wybór odpowiedniego okresu oczywiście nie wystarczy, aby zaciągnąć jak najbardziej korzystny kredyt. Bardzo ważnym krokiem jest wybranie jego konkretnego rodzaju. Obecnie w ofertach bankowych znaleźć można następuje rodzaje kredytów: gotówkowe, inwestycyjne, hipoteczne oraz lombardowe.

Kredyty gotówkowe

To, co charakteryzuje kredyty gotówkowe, to fakt, iż pożyczone pieniądze kredytobiorca ma prawdo przeznaczyć na dowolny cel. Celem tej formy finansowania jest pokrycie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności. Taki kredyt bank wypłaca jednorazowo, a kredytobiorca jest zobowiązany do spłacania go w regularnych ratach.

 

Kredyty inwestycyjne

Przez kredyty inwestycyjne rozumie się pożyczki, które wypłacane są przez banko jednorazowo bądź też w transzach, a ich celem jest finansowanie inwestycji oraz wsparcie pieniężne dotyczące procesu rozwoju, budowy bądź też na przykład modernizacji istniejącej już firmy. Dzięki pieniądzom otrzymanym dzięki kredytowi inwestycyjnemu, przedsiębiorca ma możliwość zwiększenia kapitału swojej firmy. Dokonuje się tego między innymi poprzez zakup nowych urządzeń, modernizację istniejących, przeprowadzenie remontu czy też na przykład kupno pewnych wartości niematerialnych. Bardzo często też kredyt inwestycyjny pobierany jest przez przedsiębiorców w celu spłaty innego zadłużenia, co oczywiście jak najbardziej odpowiada jego przeznaczeniu.

Kredyty obrotowe

Kredyty obrotowe to specjalne pożyczki, które udziela się w celu finansowania istniejącej już działalności gospodarczej. Cel przeznaczenia takiego kredytu jest ściśle określony i wiąże się on z pokryciem bieżących wydatków ponoszonych przez firmę. Kredyt obrotowy udzielany jest w dwojaki sposób. Pierwszy z nich dotyczy finansowania tylko i wyłącznie jednej transakcji, drugi związany jest natomiast z jego wielokrotnym wykorzystaniem – do momentu, w którym wygaśnie umowa kredytowa.

Kredyty w rachunku bieżącym

Jak sama nazwa podpowiada, tego rodzaju kredyty są odnawialnymi limitami dopuszczalnych zadłużeń, który przyznawany jest w bieżącym rachunku. Zasadniczym celem tego rodzaju kredytów jest polepszenie działalności firmy, co możliwe jest między innymi poprzez uregulowanie istniejących zadłużeń. Przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z kredytu w rachunku bieżącym, gdyż ma on charakter pożyczki odnawialnej (kredytobiorca może więc zadłużyć się kilkukrotnie). Kolejną charakterystyczną cechą tych kredytów jest fakt, iż jego spłata ma miejsce wówczas, gdy na rachunek kredytobiorcy wpłyną odpowiednie środki.

Pożyczki gotówkowe

Zaspokojenie bieżących potrze finansowych firmy to kluczowy cel udzielania tego rodzaju pożyczek. Jest to prosta forma zapożyczenia – kredytobiorca jednorazowo dostaje określoną sumę pieniędzy, a ich spłata odbywa się w formie ratalnej.

Kredyty rewolwingowe

Kredyt rewolwingowy to przykład kredytu odnawialnego, którego ściśle określony limit może być  wielokrotnie wykorzystany przez kredytobiorcę. Za każdym razem chęć wykorzystania kredytu musi być wyrażona na podstawie odrębnej dyspozycji kredytobiorcy. Ze względu na charakter kredytu jest on najczęściej wykorzystywany w tych branżach, dla których typowe są krótkie, powtarzające się cykle gospodarcze lub też sezonowość.

Kredyty budowlane

Kredyty budowlane to najczęściej udzielana forma kredytów dla przedsiębiorstw. Udzielany kredyt jest uzupełnieniem wkładu własnego inwestora, a celem jego przeznaczenie jest budowa domów jedno oraz wielorodzinnych, a także osiedli mieszkaniowych.

Kredyty preferencyjne

W ofercie banków znajdują się również tak zwane kredyty preferencyjne, z których środki finansowe w zamyśle przeznaczone mają być na modernizację, przebudową bądź też rozbudowę danej działalności gospodarczej. To, co wyróżnia ten rodzaj kredytu, to finansowanie odsetek naliczonych do każdej raty z budżetu państwa.

Kredyty lombardowe

Kredyt lombardowy ma charakter kredytu krótkoterminowego. Banki udzielają tego rodzaju kredyty osobom fizycznym, wśród których znajdują się przede wszystkim firmy bądź też klienci instytucjonalni. Kredyty lombardowe udzielane są pod zastaw nieruchomości bądź też praw uchodzących za łatwo zbywalne na rynku – mogą to być na przykład papiery wartościowe, metale szlachetne lub inne towary. Wartość zastawu, pod który udzielany jest kredyt, jest zwykle większa niż wartość samej pożyczki, a jego stopa oprocentowania jest zazwyczaj niższa niżeli w przypadku innych rodzajów kredytów – konsumpcyjnego, inwestycyjnego czy też odnawialnego.

Pożyczki lombardowe

Pożyczki tego rodzaju mogą być zarówno krótko- jak i długoterminowe. Osoba, która ubiega się o pożyczkę lombardową nie musi uzasadniać celu, na który ma zamiar przeznaczyć otrzymane fundusze. Ważne jest jednak ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia, po którym taka pożyczka może zostać dopiero uruchomiona. To właśnie od wartości ustanowionego zabezpieczenia zależy w dużej mierze to, jaka będzie maksymalna kwota udzielonej pożyczki. W przypadku kwoty minimalnej decyzję podejmuje tylko i wyłącznie sam bank. Bank decyduje również o tym, jaki może być maksymalny czas trwania takiego kredytu.

Linie kredytowe

Linia kredytowa to nic innego jak pewnego rodzaju limit w rachunku bankowym, jaki może stanowić maksymalne zadłużenie kredytobiorcy w ściśle określonym czasie. W przypadku linii kredytowych środki finansowe można pobrać zgodnie z zasadami jakie zawiera umowa, bez konieczności każdorazowego ubiegania się o pożyczkę.

Comments are closed.